Lotto market бинарные опционы iq ranges children

Еще видео на тему «Lotto market бинарные опционы iq ranges children»

Ved brug af BLOCKBUSTER sker levering af filmen eller serien umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet, hvorefter filmen eller serien er til rå dighed for kunden på de aftalte vilkå r, jf. pkt. 6.

LN 9,5- ВИНТ САМОСВЕРЛЯЩИЙ *(1000шт) - Probud

Kundens brug af BLOCKBUSTER kræ ver, at kunden opretter en BLOCKBUSTER profil på eller i BLOCKBUSTER app på tablet eller mobil. Ved oprettelsen af BLOCKBUSTER profil væ lger kunden et login (brugernavn og password). Kundens udveksling af login-data med BLOCKBUSTER sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bæ rer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Ковш банный малый - ЗАО Древесник (499) 169-21-57

BLOCKBUSTER forbeholder sig ret til i sæ rlige tilfæ lde, herunder på grund af drifts &ndash eller sikkerhedsmæ ssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til BLOCKBUSTER.

ПРОМЕТА

BLOCKBUSTER giver kunden adgang til via eller BLOCKBUSTER app at foretage videostreaming af film mod betaling pr. film, til visning på kundens udstyr, som kan væ re en computer, smartphone eller tablet samt udvalgte typer af Smart TV og spillekonsoller (herefter &rsquo kundens enhed&rsquo ).

Ved afspilning af lejede og kø bte film eller serier, kan stø rrelsen af data-mæ ngden, som filmen fylder, samt kravene til hastighed på den anvendte internetforbindelse stige i forhold til aftaleindgå elsestidspunktet som fø lge af den teknologiske udvikling.

Idet leveringen af film og serier sker umiddelbart efter kundens bestilling, skal kunden ved bestillingen give samtykke til, at leveringen af filmen eller serien sker straks med den virkning, at kundens normale 69 dages fortrydelsesret bortfalder ved levering.

Film og serier fra BLOCKBUSTER er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens kræ nkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæ ssig udnyttelse af de leverede film, eller hvis BLOCKBUSTER uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er BLOCKBUSTER berettiget til at afbryde kundens adgang til BLOCKBUSTER, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.
Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretages en mæ rkning på hver BLOCKBUSTER event, som kunden bestiller. Mæ rkningen sker i form af en information, som kun kan aflæ ses på en eventuel kopi.

BLOCKBUSTER kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eget private brug, og BLOCKBUSTER må kun benyttes i Danmark. Film og serier downloaded til BLOCKBUSTER app må dog afspilles offline bå de i Danmark og i udlandet.

For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af de streamede film anbefales det, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelsen er mindst 65 Mbit/s. Der tages forbehold for, at kvaliteten af de viste film og serier kan variere, afhæ ngig af kundens ø vrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhæ ngig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse.

Tvister kan i ø vrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gæ ldende regler herom.

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Стратегия скальпинга 2016 ncaa results bracket